Москва, ул. Нижегородская, дом 50
Ежедневно с 10:00 до 17:00

Magyarország lepkéi - Abafi Aigner Lajos

  • Производитель: Entomon
  • Модель: EN-3782
  • Наличие: 1
1990 ₽

Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1987, 258 pp. in full color, 21 x 29 cm, hard cover, ISBN 963-16-2666-0, good condition

Mindez ideig hiányzott irodalmunkban oly összefoglaló mű, mely a hazai lepkéket tüzetesen tárgyalja, pedig ilyenre, a lepkék kedvelőinek nagy számánál fogva, szükség van, nehogy azok továbbra is kénytelenek legyenek lepkéik meghatározásánál külföldi művekhez folyamodni.

Ennek a hiánynak pótlására vállalkozott a Kir. Magy. Természettudományi Társulat, a mennyiben megbízott engem azzal, hogy az immár nyolczadik kiadásban megjelent és művészies képekkel ellátott Berge-féle lepkekönyv (Schmetterlings-Buch. 8. Auflage. Stuttgart, 1899.) mintájára az összes magyarországi nagy-lepkéket felölelő kézikönyvet szerkeszszek, vagyis a nevezett művet, a hazai viszonyok szemmel tartásával, dolgozzam át magyarra.

Ehhez képest nem ragaszkodtam az eredeti mű szövegéhez, hanem azt ott, a hol szükségét láttam, rövidítettem vagy bővítettem, átalakítottam vagy helyesbítettem más művek, s a legújabb kutatások alapján. Szóval, tekintve hivatásos lepkészeink csekély és műkedvelő gyűjtőink nagy számát, művemet úgy állítottam össze, hogy annak első sorban az utóbbiak lássák hasznát, vagyis igyekeztem oly művet nyújtani, mely a kezdő lepke-gyüjtőnek biztos kalauzul szolgáljon a lepkék birodalmában, azonban egyúttal a haladottabb lepkész kívánalmait is kielégítse.

Erre való tekintettel a bevezető részben a lepke morphologiájából, életmódjából stb. csak annyit öleltem fel, a mennyit a tárgygyal komolyabban foglalkozónak okvetetlenül tudnia kell és a mennyinek tudása a kezdő gyűjtőre nézve is kívánatos.

A bevezetés második, gyakorlati részében, mely a lepkék fogását, tenyésztését, kikészítését és eltartását foglalja magában, lényegesebben eltértem a német munkától, a mennyiben itt csak oly eljárásokat, eszközöket, fogási és megölési módokat stb. ismertetek, a melyek mind sajátmagam, mind mások tapasztalata szerint beváltak.

A leíró részben, a családok és nemek jellemzésénél, valamint az egyes fajok leírásánál a legjellemzőbb bélyegekre szorítkoztam, mivel a hosszadalmas leírás a meghatározót éppen úgy zavarba ejti, mint a kelleténél rövidebb. Az ábrázolt fajok leírását mellőztem, mert a legjobb leírásnál is többet ér a jó ábra.

Minthogy azonban számos esetben kétség merülhet fel a rendestől eltérő lepkealakok hovátartozandóságára nézve, gondot fordítottam a rajzban vagy színben eltérő hazai példányok ismertetésére is, a mennyiben azokról tudomást szerezhettem. A lepke tudományos neve mellett sok esetben közöltem a magyar elnevezést is, ha az már ismeretes és használatban van.

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Букинистическая литература

Вы смотрели